Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
 
 

با سلام اگر دوست دارید چند تا از واژه هایی که در گویش محلی روستای خرمکوه استفاده می شود را با هم مرور نماییم،از شما بازدید کنندگان گرامی هم در خواست می شود  اگر پیشنهادی در باره ی این موضوع دارید ارائه بفرمایید.

ظروف:
کَسه:بشقاب
تاس:کاسه
تِیمچه:دیگ
قزگان:دیگ بزرگ
مِرسیه:ظرف مسی برای آب
نِیره:ظرف سفالی بزرگ برای کره گیری
کَتِره:کفگیر
قَبدان:کاسه بزرگ
دوری:دیس
اُوخوری:لیوان
نِفین:درٍِِِِِ دیگ
مجمعه:سینی بزرگ مسی
میل:سیخ
کولی بیج:ماهی تابه


نِنا،اجه،مَهَر:مادر
آقا:پدر
بابا:پدر بزرگ
اَنَّّّی:مادر بزرگ
بِره:برادر
خاخور:خواهر
خالو:دایی
عامو:عمو
ماشل:خاله
زَهک:بچه
لاکو،لَکی:دختر
کوتَی،کوته،گَلَی:پسر

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1388/07/14 توسط

چند تا ضرب المثل که در گویش محلی در روستای خرمکوه و در روستاهای دیگر منطقه عمارلو و گیلان استفاده می شود ،را آورده ام،که هر کدام از این ها گویای مطالب و نکات فراوان هستند.

1-اینــی لـحـف تـزه بـیبی.
تجدید فراش کرده . کارش جور شده. نانش در روغن افتاده


2ـ یه لگه گلش پیدا گودی ، پرسه چره مردوم پابرنده گردن .

یک لنگه کفش پیدا کرده ، می پرسد ، چرا مردم پابرهنه راه می روند .

3- یته  نوخورم   نوخورم گو اه با وترسین ، یته ام  نوشم  نوشم.

یکی از آدمی که می گوید نمی خورم باید ترسید ، یکی از آدمی که می گوید پا نمی شویم .

لطفا به ادامه مطلب مراجعه بفرماییدادامه مطلب

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1388/05/2 توسط
پسری پدرش را به کولش گرفت تا او را به بیرون از خانه و دور از محل زندگی اش برده، در آن جا انداخته و برگردد.پدر بر پشت پسر می خندید.پسر گفت:من تورا می برم که بیندازم،آن وقت تو می خندی؟پدر گفت:یاد کار خودم افتادم ،که من با پدرم چنین کردم و اینک تو هم با من همان می کنی!!!....طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1388/04/12 توسط
‏  ‏*((زیزه)) نام گنجشک کوچکی است،این گنجشک یک روز برای آوردن غذا برای بچه هش به بیرون میره و وقتی برمی گرده،بچه بهش ‏مگن،مادر وقتی نبودی یه حیوونی از زیره لونه رد شد که خیلی بزرگ بود!گنجشک مادر به جوجه ها گفت اندازه ی من بود؟بچه ها گفتن :آره ‏خیلی خیلی بزرگ  بود!گنجشک مادر خودشو بازکرد و بادی به زیر پرهاش انداخت و گفت:ایقدر می شد.دیگه از این اندازه که بزرگتر نبود.بچه ‏ها گفتند نه مادر خیلس از تو بزرگتر بود.گنجشک مادر دید که نمی تونه به بچه ها بفهمونه که از اون بزرگتر چیزی وجود نداره یا لااقل اونا نباید ‏بزرگتر از مادرشون چیزه دیگه ای تصور کنن،بچه ها را زیر پا گرفت و اونا رو کشت.‏
‏**همین گنجشک کوچولو ((زیزه)) یه روز به درخت چنار پیغام میده که آماده باش که من میخوام بیام روت بشینم! درخت چنار چند روزی بود ‏که داشت خودشو آماده میکرد،و می پرسید :پس چی شد؟نیومد اونی که پیغام داده بود خودمو آماده کنم؟زیزه گفت:من اومدم ‏،نشستم،رفتم...‏
طبقه بندی: فرهنگ،آداب و رسوم ،  گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1387/12/6 توسط


یاداشت های امروزم را به افعالی(مصدر)که  در گویش محلی روستای خرمکوه به کار می رود اختصاص داده ام.امیدوارم  حق مطلب ادا شده و ‏نظرات خودتان را ارائه بفرمایید.

اومیَن:آمدن  اَردَن:آوردن * کَتَن:افتادن*بِبیشتَن:سرخ و برشته 
 اِیشتاوستن:شنیدن*   بیچَستَن:سردشدن*  اِیجَن:ریزکردن  ویگیتَن:برداشتن
گِیندَن:انداختن * ‏ویگیتَن:برداشتن*  نَهَن:گذاشتن*   نَرِسِیَن:نرسیدن   
فیویَن:ریختن*   چییَن:چیدن *دوخاندَن:صدا زدن*     دِیگَندَن:آویختن
بییَن:بریدن*  دِوَستَن:بستن*  نَهن:گذاشتن*  خوتتَن:خوابیدن
  وَزِیَن:پوشیدن  ویریشتَن:بلند شدن
 شدن  ‏دباختن:باختن  دِوَستن:بستن  فَویشتَن:بستن
  دوخورُستَن:خراب شدن  وازگودن:پریدن
 سووِستَن:ساییدن  کلِستن:ریختن  دوگودن:پوشیدن
 رشتن:ریسیدن   دِنَن:داخل چیزی کردن  دوگودن:ریختن
 در داخل چیزی
 رَسین:رسیدن   ‏رمستن:رمیدن  سوجستن:سوزیدن 
فِوَردن:بلعیدن  واگودن:باز کردن  فووستن:ریختن
 فِخَستن:فروکردن  فِتَرکستن:حمله کردن  فوخوتن:هل دادن
  فیزیَن:تپاندن،فروکردن  فودوشتَن:مکیدن
فوکوشتن:خاموش کردن
 کرِستن:کاشتن  گودَن:کردن   کِیشین:کشیدن
  کتَن:افتادن  گرِستن:گشتن  زییَن:زدن
 گوتن:گفتن   دَبیَن:بودن یَرِستن:جراءت کردن
 نالستن:نالیدن  ‏نَهَن:نهادن  ییَن:باز کردن
یتتن:پیدا   بییَن:بریدن  لووِستن:لابه گفتن(صدای سگ)  
واوییَن:باز شدن  وَستن:میل داشتن
 وَرِستن:باریدن  هییَن:خریدن  فروتن:فروختن       شییَن:رفتن

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1387/11/29 توسط

ترانه هایی محلی که در روستاها گیلان رواج دارد:

روخانای آب بامو پردا بََردا                  منو و می یارکا هردو بَبَردا

پُره سازان بِیَن پَردای بسازین         منو و می یارکا همدل بسازین

هوارا مه بِگیته وایِ برمن                ترسَم لاییز بیایه بر سرمن

ترسم لاییز بیایه لایی به لای          میانِ لای بمانوم وای بر من  

 اگه یار منی راهانَه بیه                    اگه راهان نُبه باغانه بیه

اگر دانی که دشمن در کمینه           سفید ماهی بُب روخانه بیه

سرکوهی بُشوم بلبل بگیرم          می بال تیر بخورد ترسم بمیرم

بُشم پیش حکیم مرهم بگیرم       اگر مرهم نُبو تی وَر بمیرم 

طبقه بندی: فرهنگ،آداب و رسوم ،  گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1387/11/27 توسط

داستان یا قصه یکی از نشانه های فرهنگی هر منطقه می باشد.یکی از قصه هایی در زبان گیلکی و محلی گفته می شود را در این قسمت قرار داده ام .امید که مورد قبول واقع شود.

در یک روستا ،زن و شوهری بودند که بچٌه هایشان ازدواج کرده بودند و سر زندگی خودشان رفته بودند.این زن و شوهر از نظر مادی فقیر بودند و زندگیشان از راه نگهداری یک گاو و فروختن شیر و ماست آن می گذشت.حالا که پیر شده بودند ،گاو را به یک نفر(نصفه که از این به بعدبه او آقای نصفه می گوییم) داده بودند تا برای آن ها نگه دارد، چون خودشان دیگر نمی توانستند از آن نگهداری کنند.این پیر زن و پیرمرد غازی داشتند _تصمیم گرفتند_آن غاز را سر بریده و بخورند.پیرزن غاز را گرفت و به شوهرش داد و او غاز را سر برید و گذاشت بپزد.نزدیک غروب، که می خواستند غاز را آورده و بخورند ،دیدند از دور آقای نصفه!!به خانه شان می آید.آنها خیلی ناراحت شدند که چرا سر کله این آقای نصفه!! پیدا شده است.زن سریع غاز پخته را برد طبقه دوم خانه(که به آن تلار می گویند) پنهان کرد.از دور آقای نصفه!! دید که پیرزن یک چیزی را می برد بالا ،به روی خودش نیاورد.آمد داخل و با هم سلام علیک و چاق سلامتی کردن .- شام- زن چیزی آورد ،خوردند.با هم از قدیم و جدید صحبت کردند.موقع خواب شد آقای نصفه!!رفت بالا بخوابد. یادش آمد که سر شب زن چیزی را داشت قایم می کرد.چهار دست و پا دنبال گشت مبادا صدا به پایین برود.توی تاریکی دیگ رو دید که بالای تلار آویزان است.یواشکی دیگ را پایین آورد،رفت توی اتاق و همه غاز پخته درون دیگ را خورد ،لب و لوچه اش را پاک کرد ،رفت توی اتاق خوابید.صبح که شد رفت پایین تا صبحانه بخورد.سر صحبت که بازشد پیرمرد پرسید :آقای نصفه!!شما چند سال داری؟

جهت مطالعه ادامه داستان  "ادامه مطلب" کلیک نمایید

 ادامه مطلب

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1387/11/26 توسط

گیلکی از گویش های ایرانی است که درقسمت گیلان ودیلمستان متداول بوده و هنوزمردم استان گیلان آن رادرگفتاربه عنوان زبان مادری خودبه کارمی برند.گیلکی خودبه چندشعبه تقسیم می شود که با یکدیگر اندک اختلافی دارند))

کتاب تاریخ زبان فارسی دکترپرویزخانلری ج 2 ص 41

گیلکی مشتمل بر دو گویش متمایز در دو ناحیه غربی و شرقی است(بیه پس و بیه پیش).یکی گویش رایج در رشت ، بندر انزلی ، لشت نشاء ، صومعه سرا و کوچصفهان... و دیگری گویشی که در لاهیجان ، لنگرود ،رودسر و رودبارو... متداول است.اما به هنگام تحقیق گویش رایج در رشت معیار بررسی و پژوهش در زبان گیلکی است. از جمله خصایص آوایی گیلکی این است که الف ممدود خالی از کشش است و به صورت الف مقصور تلفظ می شود.اصولا ماهیت آوایی گیلکی با صدای الف ممدود ناسازگار است .مانند جان:جُن.ولی استثناء هم دارد.مانند این عبارت (( امه چوم اَ کهنه دنیا میان چیزها بیده)).که کلماتی است از فارسی اخذ شده و در بین شهریهای تحصیل کرده در محاورات به کار می رود. کتاب گیلان.ابراهیم عربانی

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1387/11/20 توسط

ضرب المثل

خر خره حریف نیه ،پالانی گوشه گاز گیره:وقتی دونفر دعوا می گیرند و فرد مغلوب به دور اطرافیان یا اموال حریف آسیب می زند.

 

گَرنه بُز و سرچشمه: وقتی کسی ادعای بیخود دارد و خود را بالاتر از همه می داند.

 

سگ و پیچا جنگ :دعوایی گربه وسگ این مثل در موقعی استفاده می شود که طرفین دعوا و موضوع آن مشخص نباشند

 

تی داز دُمبَی : کارت تمامه

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظرات
نوشته شده در تاریخ 1387/11/16 توسط

دئسن: قبلا                        بشه: برو              كلوبیج: ماهی تابه 

گرزه: موش                      پیچاكوته: گربه          وره: بره             

كرك: مرغ                           تلا: خروس            كوین سو كونه: كرم شب تاب

 آغوز: گردو                         قاتوق: خروش        واش: علف               

 گوله: كوزه  

الَئَکَش:دست ها را هنگام خستگی از هم باز کردن              ویری :پاشو     

نفین:در قابلمه تیمچه:دیگ                                              کِلَشتن:خاریدن  

                     

طبقه بندی: گویش محلی و...، 
دیدگاه ها : نظر
نوشته شده در تاریخ 1387/11/9 توسط
(تعداد کل صفحات:2)      1   2  
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات